לכתיבה עמוד על השדה המבוקש                       סגור
אתר בוגרי הטכניון
לתיבת הדואר הטכניונית

תקנון האתר

תקנון אתר בוגרי הטכניון - www.technion-alumni.org  יש לקרוא את התקנון לפני השימוש באתר
 

הגלישה באתר www.technion-alumni.org (להלן: "האתר") והשימוש ברשת האתרים הנלוות לו כפופה להסכמתך לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקרוא את התקנון טרם שימושך באתר. לתשומת לבך, כל שימוש במידע המפורט באתר כפוף לתנאי השימוש באתר. שימוש על-ידך או מי מטעמך בתכנים באתר, מהווה בפועל את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

1. תכני האתר ויישומיו, עשויים להופיע ולהיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית ו/או סלולארית, אתרי אינטרנט משניים, טלויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.

2. ארגון בוגרי הטכניון (להלן: "מפעיל האתר") לא יהיה אחראי להתקשרות שתווצר בין משתמש לבין צד שלישי ו/או ספק, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי צד שלישי ו/או ספק, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי ו/או ספק המידע באתר מוצג בתום לב כפי שהוא נערך(As Is) על-ידי הצדדים השלישיים ו/או הספקים. הנתונים המוצגים באתר ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעיל האתר כל שליטה.

3. המודעות על הפעילויות המוצעות למשתמש המופיעות באתר מוצגות בהסתמך על הנתונים הנמסרים מהצדדים השלישיים, ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם. בהצגתם שלהנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

4. אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. מפעיל האתר פועל על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהיה מדויק ושלם, אולם מפעיל האתר איננו אחראי לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר.

5. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מפעיל האתר איננו אחראי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/אוהפסד/ים כספי/ים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מנתונים המוצגים באתר זה.

6. השירות והתכנים באתר מיועדים לקהל הרחב הנמצא בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבדוהינם לשימושך במצבם הקיים           (AS IS) וללא כל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת. עליך האחריות לבדוק ולוודא את התאמת התכנים שהינך מבקש לדרישותיך ושימושך.

7. למען הסר ספק השימוש בתכנים הנמצאים באתר נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ובשום מקרה לא יהיה מפעיל האתר אחראי על תוכן התכנים, טעויות, אי-דיוקים, שעות פעילות ורצף פעילות האתר.

8. הנך מקבל על עצמך את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בתכנים באתר, איכותם, טבעם, אמינותם ויישומם ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד מפעיל האתר בגין השירות והתכנים הניתנים באתר ו/או מוצעים בו, מגבלותיהם ויכולתם.

9. בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה מפעיל האתר אחראי לכל נזק כספי או אחר שייגרם לך באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים באתר, ובפרט לא יהיה מפעיל האתר אחראי לכל נזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות.

10. מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין או של כל זכות אחרת, הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

11. בשימוש באתר מסכים המשתמש לשימוש במידע בו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. מפעיל האתר יכול להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר את דף זה כך שהמשתמש תמיד יוכל לדעת על המדיניות המעודכנת.

12. בכל מקרה מפעיל האתר אינו אחראי להתקשרות שתווצר בין משתמש לבין צד שלישי ו/או ספק, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי צד שלישי ו/או ספק שירות.

13. מפעיל האתר אינו אחראי לנכונות ומהימנות המידע ו/או השירותים הניתנים ו/או המוצגים באתר לרבות פרטים אודות הצד השלישי ו/או הספק, מהות המוצרים ו/או השירותים, איכות המוצרים ו/או השירותים, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, קניין רוחני ו/או סימנים מסחריים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי ו/או ספק ו/או יצרן של מוצר ו/או שירות כלשהו.

14. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 
15.מפעיל האתר יכול ויאסוף מידע בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד לגבי הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהיית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית. מפעיל האתר רשאי לשמור את המידע ולשהתמש בו לצרכיו על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ולצורך הפקה וניתוח סטטיסטי. מפעיל האתא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצד שלישי, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

16. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. בכל מקרה של תלונה לגבי הפרה של קניין רוחני, מפעיל האתר מתחייב לטפל בפנייה ולהסיר תכנים ו\או תמונות ו\או סרטי וידאו וכיו"ב ע"פ דרישתו של בעליו החוקיים של התוכן.

17. במידה ופרטייך הכוללים מספר טלפון \ אימייל וכיו"ב הוכנסו למאגר המידע של מפעיל האתר ללא ידיעתך, מפעיל האתר יוריד את המידע ממאגרי המידע של מפעיל האתר אך לא יהיה אחראי לגבי מאגרי המידע של גופים ו\או חברות אשר ישתמשו במידע במאגרי המידע שלהם.

18. באתר מוצעים לך שירותים אינטראקטיביים שונים, כגון עידכון מידע עצמי, פורומים, וכו. כל השירותים הללו, שמוצעים לך באתר, כפופים לתנאי השימוש הכלליים. הינך מתבקש לקרוא בקפידה את התנאים האמורים לפני שתעשה שימוש בשירות אינטראקטיבי כלשהו, שכן השימוש בשירות יהווה את הסכמתך לתנאים אלה.

19. המשתמש אחראי באופן אישי לכל מידע שיעלה לאוויר באתר על ידו. אירגון בוגרי הטכניון לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש או לצדדים שלישיים בגין מידע שהועלה לאתר על ידו.

20. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

21. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה, ולשימוש באתר תהא הסמכות של בית המשפט בחיפה בלבד.

22. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

23. האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי של מפעיל האתר. כל זכות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים למפעיל האתר בלבד והינם בבעלותו הבלעדית והמלאה.

24. מפעיל האתר מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר.
חדירה למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, מפעיל האתר אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי האתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

25. אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו למעט כפי שהותר על-ידי מפעיל האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי מפעיל האתר רשאי לעשות באתר כל שימוש, בעצמו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה, וכן מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והנך מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.

26. הנך מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם למפעיל האתר ו/או לכל מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, לגוף ולרכוש, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה דרישה או תביעה שתוגש כנגד מפעיל האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר לאתר ו/או בגין פעילות מסחרית הקשורה לאתר ו/או הנובע משימוש שלא כדין באתר ובתכניו. הנך מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם הנך צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לא.
 
27. כל המפורט לעיל כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות שבין הצדדים וכל שינוי, תיקון או תוספת להסכמה זו ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. הסכמה מטעם מפעיל האתר לסטייה מתנאי המפורט לעיל, במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות המפורט לעיל טעון כתב ע"י מפעיל האתר, שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.
 
28. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד להיכנס לתקנון האתר כפי שמפורסם באתר.הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת.
 
29. מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 
30. מפעיל האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע/פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, ואוסר על שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, גזעניים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.
רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
31. מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.
 
32. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את מפעיל האתר, בנוסף לסעדים המגיעים לו על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו לו עקב ההפרה לרבות הוצאותיו המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.
 

על ידי גלישה באתר הנכם מאשרים את הסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים לעיל.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אנא אל תגלשו באתר זה ואל תעשו שימוש במידע המופיע בו.
 
תקנון זה עודכן בתאריך 26.5.2010
 

לבירורים ושאלות נוספות לגבי האתר, ושימוש בתכנים יש לפנות בכתב לארגון בוגרי הטכניון,

קרית הטכניון חיפה. או בטלפון 8293710 - 04.