תמונת באנרתקנון ארגון בוגרי הטכניון

תקנון ארגון בוגרי הטכניון

תקנון ארגון בוגרי הטכניון

תקנון מעודכן של העמותה

1. שם העמותה : ארגון בוגרי הטכניון (להלן : "הארגון") 

2. כתובת העמותה : קריית הטכניון, חיפה 32000 

3. מטרות העמותה :

להקים רשת קשרים מתמשכת בין בוגרי הטכניון על מנת לסייע להם במהלך עתידם המקצועי בארץ ובחו"ל.
לחזק את הקשר בתוך קהילת בוגרי הטכניון , לרבות הקשר בין בוגרי הטכניון לבין הטכניון ע"מ להוות מנוף לעזרה ותמיכה בו.
טיפוח תדמית הטכניון בקרב הציבור בארץ ובעולם.
יצירת גוף תומך ומסייע המעניק לבוגרים שירותים ופעילויות רלוונטיים.
טיפוח ועידוד עזרה הדדית , מיזמים ושיתופי פעולה בין בוגרי הטכניון.
שילוב בוגרי הטכניון בפרויקטים למען הקהילה בתחומי האחריות החברתית למיקסום פוטנציאל דור ההמשך והכוונתו ללימודי מדעים וטכנולוגיה.
 

4. סמכויות העמותה :

לעמותה יהיה הכוח לעשות כל פעולה שתהא דרושה לשם השגת כל מטרותיה , או כל חלק מהן, לרבות :
ליזום , לארגן , לכנס כנסים , הרצאות , חוגים , סיורים , השתלמויות , אסיפות והתכנסויות מכל סוג שהוא ולעשות כל פעולה שתהא דרושה לשם כך.
לרכוש , לשכור , להחזיק , לקבל רשות , למכור , להשכיר , להעביר , לשפץ , להקים כל מבנה ונכס מקרקעין מכל סוג שהוא הדרוש להגשמת המטרות או חלקן.
לקבל תרומות , כסף , מתנות , עזבונות , ירושות , הקדשים וכל סוג אחר של מענקים מאנשים ,מרשויות וממוסדות ובלבד שהללו מיועדים לעמותה עצמה ובכפוף לכל דין ולהוראות סעיף 34 להלן.
לפרסם,להוציא לאור,להפיץ ולהנציח בכל דרך ספרים, עלונים, חוברות, ידיעונים, עיתונים, דפים,כתבות וכל חומר אחר שיהיה דרוש לשם קיום והגשמת מטרות העמותה או כל חלק מהן.
להתקשר,להתחבר,להשתתף עם כל אדם, חברה, עמותה, שותפות וגוף כלשהוא בכל עניין שיהיה דרוש לשם הגשת מטרות העמותה .
 
5. חברות :

זכאות

5.1 בכפוף לאמור בתקנון זה, כל אדם הממלא אחר התנאים שלהלן יתקבל כחבר בעמותה :
סיים חוק לימודים בטכניון - מכון טכנולוגי לישראל וקבל תעודת בוגר ו/או מוסמך הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל , או הוענק לו ע"י הטכניון מכון טכנולוגי לישראל תואר אינג'ינר ו/או מגיסטר ו/או דוקטור (להלן "חברים רגילים").
נרשם או אישר את פרטיו האישיים במאגר המידע של העמותה, או היה חבר משלם לפני 31 דצמבר 2009.
5.2 הצטרפות כחבר בעמותה אינה כרוכה בחובת תשלום דמי חבר או כל תשלום אחר.
5.3 במקרה שתתעורר בעיה בדבר כשרות חברותו של חבר ו/או של אדם המעונין להיות חבר בעמותה - תימסר השאלה
להכרעתו של הוועד המנהל של הארגון .

חברי כבוד

הנהלת הארגון רשאית לבחור חברי כבוד מבין חברי העמותה אשר בולטים בתרומתם הציבורית ו/או המדעית לטכניון,לחברה,לטכנולוגיה, או לתעשייה בישראל (להלן : "חברי כבוד"). נוהל בחירת חברי כבוד ותואריהם יקבעו ע"י הוועד המנהל. חברי הכבוד יכול שיכהנו בוועד המנהל , ויכולים הם לכהן כאמור אף מעבר לתקופות המנויות בסעיף 19 להלן.
יחד עם זאת,בהתאם להוראות סעיף 19 ,לחברי הכבוד תהיה אפשרות הצבעה, כל עוד ורק בתנאי שלא מלא הוועד המנהל את שורותיו כאמור בסעיף 19 להלן.
 
6. זכויות וחובות של חבר

כל חבר בעמותה יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפת כללית, לבחור ולהיבחר לכל אחד ממוסדות העמותה, ויהיה לו קול אחד בהצבעה.
חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה בכפוף להוראות ולתנאי ההשתתפות בפעילות כפי שייקבעו ע"י מוסדות העמותה.
על חבר העמותה לציית לתקנון העמותה, ולהחלטות מוסדות העמותה בהתאם לתקנון העמותה ומטרותיה.
 
7. פקיעת חברות

החברות בעמותה פוקעת -
7.1 במות החבר.
7.2 בהודעה בכתב על פרישתו מן העמותה.
7.3 החבר לא קיים את תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי תפקידים בה.
7.4 החבר פעל ו/או פועל בניגוד למטרות האגודה.
7.5 החבר הורשע בגין עבירה שיש עמה קלון.
7.6 הוצאת חבר מהעמותה תעשה אך ורק עפ"י החלטת הוועד המנהל ולאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו.
7.8 חבר העמותה שחברותו פקעה, יוכל לחזור להיות חבר בעמותה ובתנאי שהוא עונה לתנאי סעיף 5, ולא חל
עליו כל תנאי מסעיף 7.
 
8. מוסדות העמותה

מוסדות העמותה הנם - האסיפה הכללית, הוועד המנהל, ועדת ביקורת, וועדות.
 

האסיפה הכללית

9. האסיפה הכללית היא הגוף העליון של עמותה וזכאים להשתתף בה כל חברי העמותה.

10. אסיפות כלליות תהיינה רגילות או יוצאות מן הכלל, האסיפה הכללית הרגילה תתכנס לפחות אחת לשנה. כל יתר האסיפות תהיינה יוצאות מן הכלל.

11. הוועד המנהל יכנס את האסיפה הכללית במועדה כאמור לעיל, או לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה אשר תפרט את הנושא בו מעונינים החברים הדורשים כינוסה.
כינוס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, על פי בקשה כנ"ל יעשה תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.
כמו כן רשאי הוועד המנהל לכנס אסיפות כלליות יוצאות מן הכלל כפי הנראה לה.

12. אסיפה כללית רגילה תדון בנושאים הבאים:

קבלת החלטות, הנחיות, קביעת והתווית תכנית פעולה לעתיד.
עיון בדו"ח מפורט על פעולות העמותה, ובדו"ח רואי החשבון של העמותה לתקופה שחלפה מהאסיפה הכללית הרגילה הקודמת.
אישור דו"ח רואי החשבון ותקציב פעולות העמותה, מינוי או אישרור מינוי רואה חשבון וקביעת שכרו של רואה חשבון.
בחירת הוועד המנהל (על פי המפורט בסעיף 19) .
בחירת חברים לועדת בקורת.
כל עניין אחר שיקבע על סדר היום לאספה הכללית הרגילה.

13. האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד המנהל. והיה והחליטה האסיפה הכללית כי יש לשלם שכר, תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות סעיף 34א לחוק העמותות. וכן בכפוף לתקנות העמותות (גמול ליושב ראש הוועד, לחבר וועד ולחבר וועדת בקרת העמותה)תשס"ט 2009 .

14. אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תדון רק בנושאים שלשמן כונסה ואשר פורטו בהזמנה לאותה אסיפה.

15. המניין החוקי לאסיפת כללית יהיה 40 חברים או 25% מספר חברי העמותה באותו המועד - לפי הנמוך.
אם בזמן הקבוע בהזמנה לא יהיה מניין חוקי כאמור לעיל, תידחה הישיבה ברבע שעה, באותו מקום, ותהיה חוקית בכל מספר של נוכחים.
 
16. ניהול הישיבות

את הישיבות ינהל יו"ר העמותה ובהעדרו האסיפה הכללית תבחר מבין חברי העמותה הנוכחים יושב ראש לניהול האסיפה וניהול הפרוטוקול. יושב ראש האסיפה יאשר את הפרוטוקול בחתימתו, ויחד איתו יחתום גם חבר נוסף מהנהלת הארגון, אשר נבחר להיות בעל זכות חתימה.

17. הצבעות

ההצבעה באסיפה כללית תהיה בהרמת-יד, לכל חבר קול אחד.
בכפוף לאמור בתקנון זה תחשב כל החלטה כחוקית אם נתקבלה ברוב דעות של החברים הנוכחים באסיפה. המקרה של שוויון במניין הקולות, בעד ונגד, תכריע דעתו של יו"ר האסיפה הכללית.
18. עלה מספר חברי העמותה על 2000, וכן הייתה היענות רבה להזמנה - יהיו האסיפות הכלליות בדרך של כינוס צירים שיבחרו ע"י כל החברים לפי שיטה בדרך שתיקבע ע"י הוועד המנהל, ויכולה היא גם לקבוע כי האסיפה הכללית וההצבעה בה יהיו באמצעים אלקטרוניים או בכל טכנולוגיה אחרת.
 

הוועד המנהל

19. הוועד המנהל הינו הגוף המנהל את העמותה, מכוון פעולותיה ומדיניותה, בכפוף להחלטת האסיפה הכללית.
הוועד המנהל יטפל בכל הפעולות השוטפות היומיומיות של העמותה בכפוף להנחיות, הוראות וקווי הפעולה שהותוו ע"י האסיפה הכללית.

רק חברי העמותה יכולים לכהן בוועד המנהל (למעט נציגי סגל הטכניון שאינם חברי העמותה).

האסיפה הכללית תבחר 4-6 חברים לוועד המנהל, למעט אותם חברי וועד מנהל הנמצאים במהלך תקופת כהונתם כאמור בסעיף זה. הוועד המנהל יכלול - יו"ר (אינו נבחר אלא ממונה על ידי נשיא הטכניון לפי סעיף 21) + 4 עד 6 חברי העמותה + שני נציגי סגל הטכניון . יו"ר ארגון המשתלמים/המוסמכים + יו"ר אגודת הסטודנטים של הטכניון חברים בוועד המנהל בתוקף תפקידם.

רשימת המועמדים מתוכם תבחר האסיפה הכללית את 4-6 חברי הוועד המנהל הבא, יהיו מומלצים ששמם הוגש לאסיפה הכללית ע"י הוועד המנהל היוצא או כל חבר עמותה המעונין להציג עצמו כמועמד והמביא 30 חתימות התומכות במועמדותו מבין חברי העמותה.

הוועד המנהל רשאי למנות מנהל לארגון ולהאציל לו מסמכויותיו.

מזכיר הארגון וכן מ"מ ליו"ר ייבחרו ע"י הוועד המנהל מתוך חברי הוועד המנהל.

נציגי סגל הטכניון יבחרו ע"י נשיא הטכניון מבין אנשי סגל הטכניון, באותה עת.

חברי הוועד המנהל ייבחרו כאמור לעיל לתקופת כהונה שלא תעלה על שנתיים.

חבר הוועד המנהל שסיים כהונתו יהיה רשאי להיבחר לתקופת כהונה נוספת בלבד.

למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים, כאשר חבר הוועד המנהל פעיל במיוחד סיים שתי תקופות כהונה והביע את רצונו להמשיך ולפעול, בהמלצת יו"ר הוועד המנהל, רשאית האסיפה הכללית לבוחרו לתקופת כהונה נוספת, אך לא יותר משמונה שנים נוספות, ובסך הכול לא יותר שתים-עשרה שנים רצופות.

תקופת צינון: חבר הוועד המנהל שסיים את כהונתו, יוכל להיבחר מחדש לוועד המנהל רק לאחר הפסקה בת שנתיים.

כהונתו של חבר הוועד המנהל תפקע עם פקיעת חברותו בעמותה ו/או אחרי 30 יום ממועד הודעתו על פרישה מחברות בוועד המנהל, ו/או אם החליט הוועד המנהל או האסיפה הכללית להפסיק את כהונתו.

במקרה של פקיעת כהונתו של חבר הוועד המנהל, הוועד המנהל יהיה רשאי למנות מ"מ אשר יכהן כחבר הוועד המנהל עד לאסיפה הכללית הקרובה.

20. ישיבות

הוועד המנהל יתכנס לישיבות מדי פעם ולפחות פעמיים בשנה, על פי הודעה בכתב שתישלח לכל חברי הוועד המנהל ואשר תכלול את סדר יומו של הוועד המנהל לאותה ישיבה.

ישיבות הוועד המנהל תהיינה חוקיות בכל מספר המשתתפים, אלא אם כן יחליטו הנוכחים אחרת, ויכולה היא גם לקבוע כי הישיבות וההצבעות בה יהיו במצעים אלקטרוניים או בכל טכנולוגיה אחרת.

יו"ר הוועד המנהל ינהל את ישיבות הנהלת הארגון, ובהעדרו ינהלן מ"מ יו"ר הוועד המנהל, ובהעדר שניהם - חבר שיבחר למטרה זו מבין הנוכחים.

הצבעות בישיבות הוועד המנהל יהיו בהרמת יד, לכל חבר קול אחד.
במקרה של שוויון במספר הקולות בעד ונגד תכריע דעתו של יו"ר הוועד המנהל.
 
21. יו"ר הוועד המנהל

נשיא הטכניון יבחר מועמד מבין חברי הארגון לתפקיד יו"ר הוועד המנהל. הוועד המנהל יתכנס ידון ויאשר את המינוי בהצבעה לתקופת כהונה של שנתיים. יו"ר שסיים את כהונתו יהיה רשאי להיבחר לתקופת כהונה נוספת בלבד.
למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים, בהמלצת נשיא הטכניון, ניתן יהיה לבחור את היו"ר לתקופות כהונה נוספות, אך לא יותר משמונה שנים נוספות ובסה"כ שתים עשרה שנים רצופות

22. סמכויות הוועד המנהל

הוועד המנהל יטפל בכל עניין הנוגע לעמותה ואשר לגביו לא נקבעה בתקנון זה סמכות ייחודית של גוף אחר.
הוועד המנהל יבצע, בין השאר, את הפעולות הבאות:
כינוס אסיפות כלליות מדי פעם, בכפוף להוראות המתאימות שנקבעו בתקנון זה לעניינים אלה.
עיון ודיון בדו"ח רואי החשבון, הכנת הצעות תקציב והגשתם לאישור האסיפה הכללית.
קביעת דמי-חבר בעמותה.
הקמת ועדות כאמור להלן ומינוי חבריהן ויושבי הראש של כל אחת מהן.
בחירת נציגי הארגון במוסדות הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, ובגופים טכניוניים או ציבוריים אחרים. הודעה על
בחירת נציגים כאמור תימסר באסיפה הכללית.
דיון בהחלטות הועדות והעברת החלטות עקרוניות לדיון באסיפה הכללית.
הוצאות חבר מן העמותה.
קביעת החברים ו/או נותני-שירות חיצוניים שיהיו מוסמכים לייצג את העמותה בפני רשויות כל שהם ו/או בהליכים
משפטיים, הכל בכפוף להוראות תקנון זה.

23. מנהל הארגון

מנהל הארגון יהיה בוגר טכניון, אלא אם הוועד המנהל של הארגון אישר מועמדות של אדם שאינו בוגר הטכניון.
מנהל הארגון ימונה ע"י הוועד המנהל, על פי המלצת יו"ר הוועד המנהל. המינוי יובא לידיעת האסיפה הכללית.
תקופת המינוי ותנאי ההעסקה של מנהל הארגון יקבעו ע"י הוועד המנהל.
מנהל הארגון יהיה כפוף ליו"ר הוועד המנהל.
מנהל הארגון יטפל בכל הפעולות השוטפות היומיומיות של העמותה, בכפוף להנחיות הוועד המנהל, וכן בכל נושא שיימסר לידיו ע"י הוועד המנהל, בהתאם למטרות העמותה למדינותיה ולהחלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל.
מנהל הארגון יעסוק בניהול הכספי בשוטף והיומיומי, ירכז את כל הפעולות הכספיות ויעביר המסמכים לחשב ולועדת ביקורת.

24. ועדת ביקורת

ועדת הביקורת בת 2 חברים לפחות תיבחר ע"י האסיפה הכללית הרגילה ובלבד שאף אחד מחבריה לא יהיה חבר הוועד המנהל בעת ובעונה אחת עם חברותו בועדת הביקורת.
על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית להחליט כי במקום או בנוסף לועדת בקורת ימונה רואה חשבון אשר ימלא את תפקידי ועדת הביקורת (להלן: "הגוף המבקר").

תפקידה של ועדת הביקורת או הגוף המבקר את פעולות כל מוסדות העמותה ומחובתה יהיה להגיש דו"ח כספי לאסיפה הכללית. בנוסף לכך תגיש ועדת הביקורת לאסיפה הכללית דו"ח ביקורת על פעולות העמותה. לפני הגשת דו"ח לאסיפה תעביר ועדת הביקורת את תכנו המלא של הדו"ח לוועד המנהל אשר יהיה רשאי להגיב על הדו"ח ולתת הסברים מתאימים. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון; לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל; להציע לוועד המנהל דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה; לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה; לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותיה של העמותה; להביא לפני הוועד המנהל והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור הבדיקה שבוצעה.

חברי ועדת הביקורת יהיו זכאים לפי בקשתם לקבל כל חומר או מידע שהוא שיקבלו חברי מוסדות אחרים של העמותה ולהשתתף בכל הישיבות של כל מוסדות העמותה, כמשקיפים.

ועדת הביקורת תהיה רשאית להצביע על ליקויים, לייעץ, לכוון, להמליץ על שפורים ושכלולים בעבודת מוסדות העמותה או כל חלק מהם.

החלטותיה של ועדת הביקורת יהיו בבחינת המלצות בלבד, פרט אם אושרו ע"י אסיפה כללית ואז יהיה להן תוקף של החלטת האסיפה הכללית.

בנוסף לכל האמור בתקנון זה תהא ועדת הביקורת רשאית לדרוש כינוסה של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, והוועד המנהל יהיה חייב לכנס כזו לא יאוחר מ - 30 יום מיום דרישת ועדת הביקורת.

25. ועדות אחרות

הוועד המנהל יהיה רשאי לבחור ו/או למנות ועדות כלשהן לצורך הגשמת וביצוע מטרות העמותה.
הועדות שתוקמנה לפי סעיף זה תדווחנה לוועד המנהל על פעולותיהן ועל כל החלטותיהן.
כל ועדה תקבע את סדרי ונוהלי העבודה שלה.
 

כספים

26. העמותה תקבל כספים מהמקורות הבאים:
דמי חבר.
תרומות, עזבונות, הקדשים, ירושות, מענקים.
הקצבות כספיות ממוסדות ציבוריים וממשלתיים ומן הטכניון.
דמי כניסה או דמי השתתפות באירועים.
מכל מקור נוסף אשר הנהלת הארגון החליטה עליו.

27. מנהל העמותה יהיה אחראי לניהול חשבונות וניהול כל הספרים שיהיו נדרשים לשם כך על פי כל דין, וייעזר לשם כך במנהל חשבונות מוסמך.

28. בתום כל שנת כספים תקציבית ולא יאוחר מ- 31/12 של כל שנה יגיש החשב להנהלת הארגון דו"ח כספי שנתי והצעת תקציב לשנה הבאה אשר בוקרו ע"י רואה חשבון מוסמך. הנהלת הארגון תדון בתקציב ותמליץ לאסיפה הכללית לאשר אותו, כולו ו/או חלקו ו/או לקבוע תנאי או הגבלת כפי הנראה בעיניה. הדוחות הכספיים יוגשו לרשם לא יאוחר מיום 30 ביוני לשנה שלאחר שנת הדו"ח.

29. חברי הוועד המנהל לא יהיו זכאים לקבל שכר מהעמותה, אלא אם כן אושר הדבר ע"י יו"ר הוועד המנהל ומנהל הארגון ובכפוף להוראות חוק העמותות. כמפורט בסעיף 12.7.

30. העמותה תעסוק בגיוס כספים לרבות באמצעות ובתיאום עם אגודת דורשי הטכניון בישראל. העמותה תשתף פעולה עם אגודת דורשי הטכניון באשר לתורמים פוטנציאליים לטכניון ולעמותה.

העמותה תהיה רשאית בהתאם למטרותיה ולצורך קיום פעילותיה, לקבל - מענקים, תרומות, ירושות, עזבונות, מתנות, הקדשים וכיו"ב המיועדים באופן ישיר לעמותה או כחלק מפעילות אגודת דורשי הטכניון ולמען הטכניון.

31. העמותה תפעל ללא כוונת רווח ולא תחלק רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה.

32. במידה ובשנה מסוימת תעלה יתרת ההכנסות של העמותה על הוצאותיה תשקיע העמותה בשנה שלאחריה את יתרת ההכנסות כאמור לקידום מטרות העמותה

ייצוג/אישור חתימה

33. חתימת מנהל הארגון ביחד עם חתימתו של יו"ר הארגון או מזכיר הארגון יחייבו את העמותה בהתחייבויות שאינן כספיות.

34. התחייבות כספית תחייב את העמותה רק אם תישא חתימתו של מנהל הארגון ביחד עם חתימתו של מורשה חתימה נוסף. למעט אם תתקבל החלטה מסודרת ע"י הוועד המנהל למקרים ספציפיים.

35. לוועד המנהל הסמכות לאפשר למנהל הארגון או למי מעובדי הארגון לחתום על מסמכים כספיים ספציפיים לבד ו/או ביחד.
 

שינוי התקנון

36. החלטה על שינוי תקנון זה או כל תיקון בו, תתקבל באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל ובלבד שבעד החלטה כזו יצביעו לפחות 2/3 מן הנוכחים באותה הצבעה.
 

פירוק העמותה

37. על פירוק העמותה רשאית להחליט רק האסיפה הכללית, ברוב של 2/3 מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 יום מראש תוך ציון שיוצא באסיפה להחליט על פירוק.
במקרה של פירוק, כל הנכסים שיישארו לאחר שייפרעו חובות העמותה - יועברו במלואם לטכניון מכון טכנולוגי לישראל