Yes We Can - LADYTECH 6: כלים ואסטרטגיות לניהול מוצלח של משא ומתן - רישום לסטודנטיות/יםכנסים ואירועים

Yes We Can - LADYTECH 6: כלים ואסטרטגיות לניהול מוצלח של משא ומתן - רישום לסטודנטיות/ים

מתכונת מקוונת
כל הארץ
ישראל

בשל המצב, הכנס יתקיים במתכונת מקוונת.
פרטים יתפרסמו בהמשך.
רוכשי הכרטיסים יקבלו מייל בימים הקרובים בנושא ההחזר.